Kvalitet och miljö

NYHET:


Vi är självfallet godkända enligt de nya myndighetskrav och branschstandarder som började gälla 1/1 -2016.


Branschstandarden "Säker vatteninstallation 2016:1" är för att du som kund ska kunna dig säker på vår kompetens.

Vi är också anslutna med ID06 genom Nexus.

Kvalitetssäkring:


Företaget har ett komplett Kvalitetssäkringssystem i enlighet med ISO 9001


Certifiering:


För kvalitetsutvecklingen inom Hammar VVS finns en fastlagd plan. Enligt denna plan har

bolaget ej för avsikt att i nuvarande läge certifiera sig, enligt SS-EN ISO 9001,

däremot skall kvalitetssystemet utarbetas fullt ut i enlighet med denna standard.


Förbättringar:


Inom företaget ser vi det som en självklarhet att vår verksamhet kontinuerligt är i behov

av att utvecklas.


ISO 9001 ställer krav på kontinuerligt underhåll av kvalitetssystemet enligt fastlagda rutiner,

samt att ständiga förbättringar av systemet genomföres.


Vi ser ISO 9001 som ett hjälpmedel i vår strävan att nå våra uppställda mål för kvalitetsutveckling.

Vår kvalitetspolicy fungerar såsom ett hjälpmedel för att ständigt påminnas om våra högt

ställda kvalitetsmål.Miljö:


Företaget har ett komplett Miljösäkringssystem i enlighet med ISO 14001Certifiering:


För miljösäkringsutvecklingen inom Företaget finns en fastlagd plan. Enligt denna plan har

bolaget ej för avsikt att i nuvarande läge certifiera sig, enligt SS-ISO 14001,

däremot skall miljösäkringssystemet utarbetas fullt ut i enlighet med denna standard.


Förbättringar:


Inom Företaget ser vi det som en självklarhet att vår verksamhet kontinuerligt är i behov

av att utvecklas.


ISO 14001 ställer krav på kontinuerligt underhåll av miljösäkringssystemet enligt fastlagda

rutiner, samt att ständiga förbättringar av systemet genomföres.


Vi ser ISO 14001 som ett hjälpmedel i vår strävan att nå våra uppställda miljösäkringsutvecklingsmål.

Vår Miljöpolicy fungerar såsom ett hjälpmedel för att ständigt påminnas om våra högt

ställda miljökvalitetsmål.


Miljöpolicy:


Vi strävar till att företagets direkta och indirekta miljöpåverkan ej skall medföra

ohälsa för beställare, brukare och framtida generationer.


Miljömål:


Företaget har tagit fram konkreta mål och handlingsplan för att förverkliga miljöpolicyn

och därmed minska företagets interna och likväl externa miljöpåverkan.


Miljöprogram:


Miljösäkringsprogrammet består av företagets interna miljöplan ”MiljöVVS” och för

den externa sidan dvs. miljösäkring i uppdragen finns två dokument upprättade.

Miljöplan-VVS och Miljöchecklista-VVS är de dokument, där det förstnämnda

svarar för att verifiera objektet, moment, dokument, ansvar, rutiner mm.

Miljökontrollplanen redovisar de kontrollmoment som skall utföras, där framgår

vem som kontrollerar samt vad som skall kontrolleras. Här ingår även verifiering

och validering.


Utöver detta tillkommer dokumentet Materialval för – VVS, som behandlar lämpligt

val av material i olika system.